Dinner

 • White Rice
 • Sambhar
 • Vatha Kulambu
 • Rasam
 • Morre
 • Kootu
 • Poriyal
 • Payasam
 • Vada
 • Pickle
 • Appalam
 • Laddu / Mini Jangiri
 • White Rice
 • Sambhar
 • Vatha Kulambu
 • Rasam
 • Morre
 • Poriyal-1
 • Poriyal-2
 • Avial
 • Vetrilai Paaku
 • Payasam
 • Vada
 • Pickle
 • Appalam
 • Banana
 • Laddu / Mini Jangiri
 • Veg Biriyani
 • Onion Raitha
 • Chappathi
 • Veg kuruma
 • White Rice
 • Sambhar
 • Vatha Kulambu
 • Rasam
 • Morre
 • Kootu
 • Poriyal
 • Avial
 • Pachadi
 • Payasam
 • Vada
 • Pickle
 • Appalam
 • Banana
 • Ice Cream
 • Beeda
 • Laddu / Mini Jangiri
 • Veg Biriyani
 • Onion Raitha
 • Chappathi
 • Veg kuruma
 • White Rice
 • Sambhar
 • Vatha Kulambu
 • Rasam
 • Morre
 • Kootu
 • Poriyal
 • Avail
 • pachati
 • Payasam
 • Vada
 • Pickle
 • Appalam
 • Banana
 • Ice Cream
 • Beeda